Algemene verkoop-, leverings-, betalings- en garantievoorwaarden van Streamit BV.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen Streamit BV en de Afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Streamit BV worden overeengekomen .

1.2 Onder “de Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met Streamit een Overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Streamit BV een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien Streamit BV niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Streamit BV het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- en andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes van Streamit BV zijn (mede) gebaseerd op de door of namens de Afnemer verstrekte gegevens, materialen en bescheiden waarbij Streamit BV uit mag gaan van de juistheid en volledigheid van deze gegevens, materialen en bescheiden.

2.2 Alle door Streamit BV gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen onverwijld na de aanvaarding door de Afnemer nog door Streamit BV worden herroepen.

2.3, Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de offertes van Streamit BV geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.4 Door Streamit BV verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig, gelden niet als offerte en Streamit BV is daaraan niet gebonden tenzij in de tussen partijen gesloten Overeenkomst uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.

2.5 Streamit BV behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand nadat Streamit BV een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Streamit BV met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een Overeenkomst, binden Streamit BV slechts voor zover zij door Streamit BV schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Streamit BV is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk

4.1 Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van een met de Afnemer gesloten Overeenkomst boven het aanvankelijk overeengekomene wordt geleverd.

4.2 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de Afnemer.

4.3 Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Streamit schriftelijk aan de Afnemer worden medegedeeld.

De Afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de Afnemer schriftelijk bezwaar heeft gemaakt voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Streamit BV.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s, exclusief btw, administratiekosten en de kosten zoals bedoeld in artikel 11 en 13.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Streamit BV gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5.3 In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Streamit BV gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de Afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan.

Artikel 6. Reclames transportproblemen

6.1 Reclames uit hoofde van dit artikel betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of colli dan wel het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeldt.

6.2 De Afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Streamit BV. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

6.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de Afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.

6.4 Indien en voor zover de reclame beschadiging van de verpakking van afzonderlijke goederen of colli betreft en door Streamit BV gegrond wordt bevonden, zal Streamit BV, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek in de verpakking herstellen, hetzij de betreffende goederen of de betreffende colli vervangen, zonder dat de Afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.5 Indien en voor zover de reclame een of meerdere ontbrekende colli betreft en door Streamit BV gegrond wordt bevonden, zal Streamit BV binnen redelijke termijn de ontbrekende colli alsnog leveren zonder dat de Afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.6 Het reclameren uit hoofde van dit artikel ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Streamit BV.

Artikel 7. Reclames foutieve leveringen

7.1 Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen.

7.2 De Afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Streamit te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van vijf werkdagen te zijn gemeld. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

7.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

7.4 Indien en voor zover de reclame door Streamit BV gegrond wordt bevonden zal Streamit BV, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, hetzij de ontbrekende goederen alsnog leveren zonder dat de Afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

7.5 Retournering van defecte producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Streamit BV

7.6 Het reclameren uit hoofde van dit artikel ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Streamit BV.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met inachtneming van lid 7 van dit artikel dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Streamit BV aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Streamit BV vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

8.3 Al hetgeen de Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)-kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

8.4 Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Streamit BV, onverminderd haar overige toekomende rechten, waaronder het opschortingsrecht, het recht, om aan de Afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de op dat moment geldende wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

8.5 Naast de in lid 4 genoemde rente heeft Streamit BV het recht op vergoeding door de Afnemer van alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De hoogte van de aan Streamit BV verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten betreft 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 350,-.

8.6 Indien Streamit BV daartoe aanleiding ziet, kan Streamit BV nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

8.7 Bij nieuwe relaties worden de eerste drie opdrachten onder rembours geleverd waarvoor kosten in rekening gebracht zullen worden. Zolang Streamit BV geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt altijd onder rembours geleverd. Binnen de door Streamit BV toegestane kredietlimiet dient betaling te zijn bijgeschreven binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Streamit BV tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde Overeenkomst.

9.2 De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en heeft niet het recht de geleverde goederen anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Streamit BV, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Streamit BV heeft voldaan.

Artikel 10. Levertijd

10.1 Alle door Streamit BV genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Streamit bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, oververminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Streamit BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

10.2 Overschrijding van de door Streamit BV opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst danwel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

Artikel 11. Levering

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Streamit BV. Streamit BV zal hiervoor kosten doorberekenen. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Afnemer.

11.2 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de Afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

11.3 Streamit BV is gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval zal elke deellevering afzonderlijk aan de Afnemer gefactureerd worden. Indien de Afnemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is Streamit BV gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Afnemer te ontbinden, onverminderd haar rechtop schadevergoeding en onverminderd haar recht om, in plaats van ontbinding, nakoming te vorderen.

Artikel 12. Transport

12.1 Streamit BV bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de verzender. Streamit BV is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Streamit BV zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 13. Software en hardware

13.1 De bepalingen van dit artikel zijn – in het bijzonder – van toepassing, indien Streamit BV software levert.

13.2 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij (de toeleveranciers van) Streamit BV, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De Afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien Streamit BV door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Streamit BV gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Streamit BV op betaling door de Afnemer van reeds door Streamit BV geleverde goederen, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Streamit alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Streamit BV tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Streamit BV haar verplichtingen jegens de Afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 15. Garantie

15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, garandeert Streamit BV de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten en overeenkomstig de bepalingen in dit artikel. De garantie houdt uitsluitend in dat Streamit BV naar beste vermogen de gebreken zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Streamit BV. Verbruiksartikelen als toners, cartridges, discpacks en geheugendragers worden niet vervangen.

15.2 Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge de garantie overeenkomstig het eerste lid van dit artikel worden vervangen, worden eigendom van Streamit BV.

15.3 Gebreken dienen altijd schriftelijk bij Streamit BV te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

15.4 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Streamit BV zijn gewijzigd of worden onderhouden.

15.5 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Streamit BV vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.

15.6 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Streamit BV, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Streamit BV niet gehouden, noch is de Afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de Overeenkomst.

15.7 Indien de goederen door Streamit BV van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Streamit BV zal de Afnemer in voorkomend geval informeren over de garantiebepalingen van de betreffende toeleverancier.

15.8 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Streamit BV in rekening worden gebracht.

15.9 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de Afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Streamit BV nader op te geven adres.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Streamit BV is nimmer verplicht tot vergoeding van enige direct of indirect geleden schade door de Afnemer of derden, voortvloeiende uit of ontstaan door:

  1. gebreken aan geleverde goederen of diensten ;
  2. het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door Streamit BV geleverde goederen en/of diensten;
  3. vertraging in de levertijd van goederen en diensten;

behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Streamit BV. of diens leidinggevenden.

16.2 Streamit BV is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de Afnemer of derden toegebrachte directe of indirecte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Streamit BV of diens leidinggevenden toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Streamit BV afgesloten verzekering.

16.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Streamit BV geleverde goederen, is Streamit BV niet aansprakelijk.

16.4 De Afnemer vrijwaart Streamit BV en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van directe en indirecte schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Streamit BV geleverde, tenzij de schade het gevolg is van aan Streamit BV of diens leidinggevenden toerekenbare opzet of grove schuld.

16.5 Indien Streamit ondanks de bepalingen in dit artikel aansprakelijk is voor enige direct of indirect geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van Streamit BV onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst exclusief BTW.

Artikel 17. Ontbinding/Beëindiging

17.1 De Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het (resterende) openstaande bedrag zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

  1. de Afnemer enige verplichting van de Overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
  2. Streamit BV goede gronden heeft te vrezen dat de Afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  3. de Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  4. de Afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  5. van overlijden, indien de Afnemer een natuurlijk persoon is.

17.2 Streamit BV is in de 17.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

  1. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden/beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of
  2. enig door de Afnemer aan Streamit BV verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen.

17.3 Het op grond van artikel 9 gevestigde eigendomsvoorbehoud blijft onverminderd van toepassing.

17.4 Ingeval de Overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden of beëindigd blijven de bepalingen die bestemd zijn om ook na ontbinding/beëindiging van kracht te blijven, onverkort van toepassing, maar in ieder geval de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beeïndiging, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Partijen zijn verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door hun werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 19. Algemeen

19.1 De rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant of de in de woonplaats van de Afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Streamit BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.3 Streamit BV is gerechtigd van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen.

Streamit BV

Adres
Croy 17B, NL-5653 LC Eindhoven
Tel.: +31 (0)40-2556036
www.streamit.eu
info@streamit.eu

K.v.K. Eindhoven 17192664